/

EXIDE AGM 12-12 EXIDE AGM 12-12 12.
(+ -)
(,,) 150x87x145
200
EXIDE AGM 12-16 16.
(+ -)
(,,) 180x75x165
170
EXIDE AGM 12-18 EXIDE AGM 12-18 18.
(- +)
(,,) 181x77x167
250
EXIDE AGM 12-23 EXIDE AGM 12-23 21.
(- +)
(,,) 205x86x162
350
EXIDE GEL 12-14 EXIDE GEL 12-14 14.
(+ -)
(,,) 150x87x145
150
EXIDE GEL 12-16 EXIDE GEL 12-16 16.
(- +)
(,,) 180x75x165
100
EXIDE GEL 12-30 EXIDE GEL 12-30 2,6.
()
(,,) 197x132x186
180
 DELTA CT 1214 (YTX14-BS) DELTA CT 1214 (YTX14-BS) 14.
(+ -)
(,,) 15087148
200
3250 .
 DELTA CT 1214.1 (YB14-BS, YTX14AH-BS) DELTA CT 1214.1 (YB14-BS, YTX14AH-BS) 14.
(+ -)
(,,) 13289x164
165
3750 .
 DEKA CTX14-BS (YTX14-BS) DEKA CTX14-BS (YTX14-BS) 12.
(+ -)
(,,) 15087145
200
3900 .
 DELTA CT 1216 (YB16AL-A2) DELTA CT 1216 (YB16AL-A2) 16.
(- +)
(,,) 20570x162
200
3950 .
 DELTA  1216.1 (YTX16-BS) DELTA 1216.1 (YTX16-BS) 16.
(+ -)
(,,) 15188164
230
3950 .
 RE 1216.1 (YTX16-BS, YB16B-A) RE 1216.1 (YTX16-BS, YB16B-A) 16.
(+ -)
(,,) 151x88x164
240
3950 .
 FORSE MF 18/ (YTX20L-BS) FORSE MF 18/ (YTX20L-BS) 18.
(- +)
(,,) 175x87x155
260
4000 .
EXIDE ETX14L-BS EXIDE ETX14L-BS 12.
(- +)
(,,) 15087145
200
4200 .
EXIDE ETX14-BS EXIDE ETX14-BS 12.
(+ -)
(,,) 15087145
200
4200 .
 DELTA  1218 (YTX20-BS) DELTA 1218 (YTX20-BS) 18.
(+ -)
(,,) 17788154
270
4450 .
 DELTA CT 12201 (YTX20L-BS) DELTA CT 12201 (YTX20L-BS) 20 .
(- +)
(,,) 17788154
270
4450 .
 DELTA  1220.1 (YT19BL-BS) DELTA 1220.1 (YT19BL-BS) 20.
(- +)
(,,) 18177167
220
4550 .
 DELTA EPS 1216 (YTX16AL-A2) DELTA EPS 1216 (YTX16AL-A2) 16.
(- +)
(,,) 205x70x162
230
4550 .
EXIDE ETX14AH-BS EXIDE ETX14AH-BS 12.
(+ -)
(,,) 134x89x164
210
4800 .
EXIDE AGM 12-14 EXIDE AGM 12-14 12.
(- +)
(,,) 134x89x164
210
4900 .
 DELTA CT1220 (YTX24HL-BS) DELTA CT1220 (YTX24HL-BS) 20.
(- +)
(,,) 20592164
230
4950 .
EXIDE ETX14AHL-BS EXIDE ETX14AHL-BS 12.
(- +)
(,,) 134x89x164
210
5000 .
 RE 12201 (YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YB16L-B, YB18L-A) RE 12201 (YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YB16L-B, YB18L-A) 20.
(- +)
(,,) 177x88x154
280
5050 .
 RE 1220 (Y50-N18L-A3, YTX24HL-BS, YTX24HL) RE 1220 (Y50-N18L-A3, YTX24HL-BS, YTX24HL) 20.
(- +)
(,,) 204x91x159
255
5150 .
 DEKA CT14B-BS (YT14B-BS) DEKA CT14B-BS (YT14B-BS) 12.
(+ -)
(,,) 15069145
210
5200 .
 DELTA EPS 1218.1 (YTX20H-BS) DELTA EPS 1218.1 (YTX20H-BS) 18.
(+ -)
(,,) 151x87161
270
5200 .
EXIDE ETX16-BS EXIDE ETX16-BS 14.
(+ -)
(,,) 150x87x161
215
5300 .
 DEKA CTZ14S-BS (YTZ14S-BS) DEKA CTZ14S-BS (YTZ14S-BS) 11.2.
(+ -)
(,,) 15087110
230
5400 .
EXIDE ETX20CH-BS EXIDE ETX20CH-BS 18.
(+ -)
(,,) 150x87x161
230
5400 .
 DELTA EPS 1218 (YTX20-BS, YTX20H-BS) DELTA EPS 1218 (YTX20-BS, YTX20H-BS) 18.
(+ -)
(,,) 176x87x154
270
5450 .
 DELTA EPS 12201 (YTX20HL-BS, YTX20L-BS) DELTA EPS 12201 (YTX20HL-BS, YTX20L-BS) 20.
(- +)
(,,) 176x87x154
310
5450 .
EXIDE ETX20HL-BS EXIDE ETX20HL-BS 18.
(- +)
(,,) 175x87x155
270
5900 .
EXIDE ETX20H-BS EXIDE ETX20H-BS 18.
(+ -)
(,,) 175x87x155
270
5900 .
 DELTA CT 1230 (YTX30L-BS,YIX30L-BS,YB30L-B)) DELTA CT 1230 (YTX30L-BS,YIX30L-BS,YB30L-B)) 30.
(- +)
(,,) 168126175
330
5950 .
 DELTA EPS 1220 (YTX24HL-BS, YTX24HL) DELTA EPS 1220 (YTX24HL-BS, YTX24HL) 24.
(- +)
(,,) 205x87x162
350
5950 .
 DEKA CTX20L-BS (YTX20L-BS) DEKA CTX20L-BS (YTX20L-BS) 18.
(- +)
(,,) 17587155
275
6100 .
 DEKA CTX20-BS (YTX20-BS) DEKA CTX20-BS (YTX20-BS) 18.
(+ -)
(,,) 17587155
275
6100 .
 YUASA Y50-N18L-A YUASA Y50-N18L-A 21.1.
(- +)
(,,) 205x90x162
240
6850 .
 DEKA ETX15 (YB14-A2; YB14-B2; YB14A-A1; YB14A-A2) DEKA ETX15 (YB14-A2; YB14-B2; YB14A-A1; YB14A-A2) 14.
(+ -)
(,,) 13490166
220
6900 .
 DEKA ETX15L (YB14L-A1; YB14L-A2; YB14L-B2; 12N14-3A) DEKA ETX15L (YB14L-A1; YB14L-A2; YB14L-B2; 12N14-3A) 14.
(- +)
(,,) 134x90x166
220
6900 .
EXIDE ETX24HL-BS EXIDE ETX24HL-BS 21.
(- +)
(,,) 205x87x162
350
7000 .
 YUASA Y50-N18L-A3 YUASA Y50-N18L-A3 21.1.
(- +)
(,,) 205x90x162
240
7250 .
 DEKA ETX14 (YTX14-BS; YTX16-BS; YTX16-BS-1; YB16B-A; YB16B-A1) DEKA ETX14 (YTX14-BS; YTX16-BS; YTX16-BS-1; YB16B-A; YB16B-A1) 12.
(+ -)
(,,) 15088145
220
7300 .
 DEKA ETX14L (YTX14L-BS) DEKA ETX14L (YTX14L-BS) 12.
(- +)
(,,) 15088145
220
7300 .
 DELTA EPS 1230 (YTX30HL-BS, YTX30L-B, YTX30L) DELTA EPS 1230 (YTX30HL-BS, YTX30L-B, YTX30L) 30.
(- +)
(,,) 166x130x175
400
7400 .
EXIDE GEL 12-19 EXIDE GEL 12-19 19.
(- +)
(,,) 185x80x170
170
7500 .
 DEKA CTX24HL-BS (YTX24HL-BS) DEKA CTX24HL-BS (YTX24HL-BS) 21.
(- +)
(,,) 20687176
350
7800 .
 DEKA ETX16 (YB16-B-CX; YB16-B; YB16C-B) DEKA ETX16 (YB16-B-CX; YB16-B; YB16C-B) 19.
(+ -)
(,,) 175100155
325
8400 .
 DEKA ETX16L (YB16HL-A-CX; YB16L-B; YB16CL-B; Y60-N24AL-B) DEKA ETX16L (YB16HL-A-CX; YB16L-B; YB16CL-B; Y60-N24AL-B) 19.
(- +)
(,,) 175x100x155
325
8400 .
 DEKA ETX20L (YTX20L-BS; YB18-LA) DEKA ETX20L (YTX20L-BS; YB18-LA) 18.
(- +)
(,,) 17588155
310
8500 .
 YUASA YTX16-BS YUASA YTX16-BS 14.7.
(+ -)
(,,) 150x87x161
230
8550 .
 YUASA YTX20L-BS YUASA YTX20L-BS 18.9.
(- +)
(,,) 175x87x155
270
9000 .
 YUASA YTX20-BS YUASA YTX20-BS 18.9.
(+ -)
(,,) 175x87x155
270
9000 .
 DEKA ETX18L (Y50-N18L-A-CX; Y50-N18L-A-LM; Y50-N-18L-A) DEKA ETX18L (Y50-N18L-A-CX; Y50-N18L-A-LM; Y50-N-18L-A) 20.
(- +)
(,,) 20691163
340
9100 .
 YUASA YTX20HL-BS YUASA YTX20HL-BS 18.9.
(- +)
(,,) 175x87x155
310
9150 .
 YUASA YTX20CH-BS YUASA YTX20CH-BS 18.9.
(+ -)
(,,) 150x87x161
270
9900 .
EXIDE AGM 12-31 EXIDE AGM 12-31 30.
(- +)
(,,) 166x126x175
430
9900 .
 DEKA ETX30L (YIX30L; YB30L-B) DEKA ETX30L (YIX30L; YB30L-B) 26.
(- +)
(,,) 168131176
400
10200 .
 YUASA YTX20A-BS YUASA YTX20A-BS 17.9.
(+ -)
(,,) 150x87x161
270
10200 .
 DEKA ETX30LA (YB30-CL-B) DEKA ETX30LA (YB30-CL-B) 26.
(- +)
(,,) 168131197
400
10300 .
 YUASA YTX24HL-BS YUASA YTX24HL-BS 22.1.
(- +)
(,,) 205x87x162
350
11000 .
 YUASA YIX30L-BS YUASA YIX30L-BS 31.6.
(- +)
(,,) 166x126x175
385
16500 .